Het hedendaagse Iran wordt ook wel het land van Meden en Perzen genoemd. Dit zegt veel over de geschiedenis van het land dat lang geleden inderdaad bewoond werd door de Meden en vervolgens door de Perzen. Het Medische rijk zou in de Oudheid hebben bestaan met een bloeitijd onder koning Cyaxarus die samen met het Babylonische rijk streed tegen het Assyrische rijk, dat vervolgens ten onder ging. Het Medische rijk was echter geen lang leven beschoren, want een generatie later, namelijk in het jaar 550 voor onze jaartelling, werden de Meden verslagen door koning Cyrus en werd het Medische rijk toegevoegd aan het Perzische rijk.

Het Achaemenidenrijk (559-330 v. Chr.)

Nadat koning Cyrus het Medische rijk verslagen had, volgde al snel daarop de verovering van de stad Babylon. Het Perzische rijk werd daardoor zeer machtig en invloedrijk in het gebied van het Midden-Oosten. Het land breidde zich gigantisch uit, westwaarts tot aan de Middellandse Zee en oostwaarts tot en met Afghanistan, en werd zo een enorm imperium. Het Oude Perzië werd ook wel het Achaemenidenrijk genoemd, naar het koningshuis van het land. Dit koningshuis werd in het leven geroepen door koning Cyrus en vele vorsten volgden hem op, totdat Alexander de Grote de hoofdstad van het rijk, Persepolis, in het jaar 330 voor onze jaartelling verwoestte. Dat betekende definitief het einde van de Oud-Perzische beschaving.

Persepolis

Koning Darius I die het Oud-Perzische rijk regeerde van 522 tot aan 485 voor Christus, heeft de hoofdstad van het imperium gesticht. Volgens archeologisch onderzoek is Persepolis echter nooit een heuse stad geweest. Wat was het dan wel? De ‘stad’ bestond uit een aantal bouwwerken, waaronder een paleis, een schathuis en een enorme hal met zuilen, de zogeheten apadana. Deze audiëntiehal werd door de koningen gebruikt voor het “afdrachtenfeest”. Tijdens deze ceremonie

werden de belastingen persoonlijk door de verschillende volksgezanten aangeboden aan de dienstdoende vorst. De apadana bevat afbeeldingen in reliëfs waarop dit afdrachtenfeest te bewonderen is. De gebouwen van de stad herbergen bovendien religieuze afbeeldingen in reliëfs, zoals de gevleugelde zon.

Zoroastrisme

De godsdienst die in het Oude-Perzië werd aangehangen was het zoroastrisme, de religie van de profeet Zarathoestra. Deze godsdienst nam een prominente plek in, zowel bij de Achaemenidische koningen alsook bij het gewone volk. Het Zoroastrisme is een dualistische godsdienst, dat wil zeggen dat er twee goden zijn. De oppergod Ahura Mazda is de god van het Licht en de Waarheid en deze godheid moest dus aanbeden worden. Aan de andere kant diende de mens geen acht te slaan op Ahriman, de god van het bedrog en het kwaad, aangezien deze de schepping van Ahura Mazda wilde vernietigen. Het zoroastrisme maakte gebruik van zogeheten vuurtempels, waarin bepaald rituelen werden verricht om de goede god Ahura Mazda te vereren. Het vuur stond symbool voor het Licht der Waarheid.